0
points
Q. Đáp án nào đúng nhất với suy nghĩ của bạn về hình thức đào tạo giáo dục ở nước ta hiện nay?
22 30
N = 510
36%
22%
18%
18%
5%
Rất nặng nhọc...
Đã có nhiều sự...
Còn nhiều bất...
Chưa kết hợp được...
Ý kiến khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close