0
points
Q. Năm nay bạn lựa chọn phương tiện giao thông nào để về quê ăn tết với gia đình?
21 17
A. 20%
B. 34%
C. 4%
D. 42%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close