0
points
Q. Theo bạn, chiều cao lý tưởng của nam giới là bao nhiêu?
15 19
N = 468
7%
30%
38%
21%
4%
Từ 1,6 - 1,65m
Từ 1.65 - 1.70m...
Từ 1.70 - 1.75m...
Từ 1.75 - 1.80m...
> 1.8m
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close