0
points
Q. Bạn thích bài nào nhất của Mỹ Tâm trong những bài sau?
37 85
N = 841
32%
15%
27%
26%
A. Đừng hỏi em...
B. Dường như ta...
C. Chuyện như chưa...
D. Ước gì
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close