0
points
Q. Theo cảm nhận của bạn, hãy đánh giá chất lượng của bia Heineken (với 1 sao: rất tệ và 5 sao: rất tốt)
40 85
Trung bình: 4.4
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close