0
points
Q. Theo bạn nhóm nhạc BTS & EXO nhóm nào có số lượng fan đông hơn?
10 40
A. 52%
B. 48%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close