0
points
Q. Mỗi này bạn ăn cơm mấy lần?
36 44
N = 360
6%
33%
56%
9%
2%
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
> 4 lần
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close