0
points
Q. Nếu được chọn, bạn sẽ chọn phương án tiết kiệm tiền nào?
109 37
N = 615
62%
17%
8%
2%
5%
6%
Gửi tiết kiệm...
Đầu tư bất động...
Mua vàng
Mua đô la
Cho vay lấy lãi...
Khác
Đắng KẹoKhác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close