0
points
Q. Bạn thường mua sắm vào những dịp nào?
9 14
N = 357
38%
12%
26%
16%
22%
6%
Sau khi lãnh lương...
Theo mùa/định...
Thấy hứng thú/có...
Khi nào hết đồ...
Mua sắm dịp đặc...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close