0
points
Q. Bạn sẽ làm gì nếu mạng xã hội bạn đang dùng yêu cầu đóng phí sử dụng?
50 12
N = 289
22%
38%
29%
6%
5%
Chấp nhận đóng...
Sẽ xem xét việc...
Từ chối đóng...
Sẽ đồng ý đóng...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close