0
points
Q. Lúc đi học lý do mà bạn thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở là gì?
16 23
N = 350
61%
22%
7%
2%
9%
Nói chuyện làm...
Không làm bài, không...
Đi học không đúng...
Mang đồng phục...
Ý kiến khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close