0
points
Q. Thương hiệu bột gặt nào theo bạn được ưu chuộng nhất hiện nay?
13 15
N = 348
14%
79%
5%
2%
ABA
OMO
Tide
Sunf
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close