0
points
Q. Khi lựa chọn thiết bị điện thoại bạn quan tâm đến vấn đề gì nhiều nhất?
8 10
N = 247
36%
21%
32%
5%
6%
Giá cả
Bộ nhớ
Thương hiệu
Camera
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close