0
points
Q. Bạn thường ăn mì tôm nhãn hiệu nào?
25 24
N = 327
5%
59%
8%
30%
8%
6%
18%
10%
Nissin
Hảo hảo
Đệ nhất
Omachi
Miliket
Mikochi
3 miền
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close