0
points
Q. Buổi sáng bạn thường thức dậy vào thời điểm nào?
61 87
N = 706
16%
48%
24%
6%
3%
4%
Trước 5 giờ
Trước 6 giờ
Trước 7 giờ
Trước 8 giờ
Trước 9 giờ
Sau 9 giờ
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close