0
points
Q. Theo bạn, sử dụng pin laptop như thế nào là bền nhất?
3834 2740
N = 433
13%
6%
45%
33%
2%
Vừa để pin, vừa...
Rút nguồn và sử...
Rút nguồn và sử...
Chỉ cắm nguồn...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close