0
points
Q. 1 tháng lương đi làm, bạn giành 1 khoản tích góp là bao nhiêu trong tổng số đó?
30 15
N = 90
57%
21%
12%
10%
25%
30-40%
50%
75%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close