0
points
Q. Tính năng nào bạn cho là quan trọng nhất của máy giặt?
68 38
N = 96
30%
24%
15%
17%
22%
Nhiều lựa chọn...
Giặt nhanh
Ít ồn
Tiết kiệm nước...
Tiết kiệm năng...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close