Điều khoản sử dụng

Điều 1 (Áp dụng)

1    Thoả thuận này là nhằm quy định các điều kiện mà Công ty TNHH AP Việt Nam (từ đây trở đi gọi là "Công ty") cung cấp "Dịch vụ nghiên cứu trực tuyến" (từ đây trở đi gọi là "Dịch vụ"), và các quyền và nghĩa vụ giữa công ty và thành viên liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, áp dụng đối với tất cả mọi thứ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giữa thành viên và công ty.

2    Các quy tắc của việc sử dụng dịch vụ mà công ty đã đăng trên website của công ty tạo nên một phần của thỏa thuận này.

3    Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt giữa nội dung của thỏa thuận này và các quy tắc được đề cập trong phần trước hoặc các chỉ dẫn khác của dịch vụ không thuộc thỏa thuận này, các quy định trong thỏa thuận này sẽ được ưu tiên khi áp dụng.

 

Điều 2: Về các quy định chung đối với thành viên

1    "Thành viên" của dịch vụ nói đến một người đã yêu cầu việc sử dụng dịch vụ và đã được sự chấp thuận của công ty. Khi yêu cầu việc sử dụng dịch vụ, thành viên sẽ nhập các thông tin mà phía dịch vụ yêu cầu bao gồm họ tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, và mật khẩu của họ để nhận diện (mật khẩu này từ đây trở đi sẽ được gọi là "Mật khẩu tài khoản thành viên"). Thành viên có trách nhiệm quản lý chặt chẽ mật khẩu tài khoản thành viên của mình.

2    Mỗi lần một thành viên sử dụng dịch vụ,thành viên này phải nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu tài khoản thành viên của mình trong các khu vực quy định để được xác thực (điều này gọi là "đăng nhập").

 

Điều 3: Thông tin thành viên

1    Một người cố gắng trở thành một thành viên phải tự chịu trách nhiệm đối với việc đăng ký và quản lý một cách tự nguyện, liên quan đến việc nhập thông tin (từ đây trở đi gọi là "thông tin nhập". Điều này bao gồm các địa chỉ e-mail và các mật khẩu) khi sử dụng. Thành viên cần tuân thủ các quy tắc sau đây để ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng mật khẩu của mình:

           (1)     Thiết lập một mật khẩu có độ khó nhất định và không dễ dàng đoán được.

(2)     Không tiết lộ mật khẩu của bạn cho các bên thứ ba.

(3)     Nếu bạn sắp sử dụng dịch vụ trên một máy tính hoặc điện thoại di động dùng chung, đăng xuất và đóng trình duyệt khi bạn hoàn tất sử dụng dịch vụ.

(4)     Nếu bạn sắp sử dụng dịch vụ trên một máy tính hoặc điện thoại di động dùng chung, bỏ tính năng Đăng nhập nhanh (Một chức năng mà bỏ qua việc nhập địa chỉ email và mật khẩu).

2    Khi dịch vụ được sử dụng thông qua mật khẩu đăng ký, công ty có thể giả định rằng người sử dụng là người đã đăng ký dịch vụ và các kết quả và trách nhiệm đối với các kết quả của việc sử dụng thuộc về người đã đăng ký dịch vụ.

3    Trong trường hợp việc sử dụng mật khẩu trái phép dẫn đến thiệt hại của công ty hoặc một bên thứ ba, thành viên phải bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, thành viên phải chịu trách nhiệm quản lý thông tin đăng ký của mình, vì vậy công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của một thành viên do thông tin đăng ký không chính xác hoặc sai lệch gây ra.

4    Một thành viên được xem như tuân thủ với các điều kiện về tuổi tác, môi trường sử dụng và các điều kiện khác, và được xem như có thể sử dụng dịch vụ trong phạm vi mà công ty đã xác định. Một người vị thành niên sẽ phải được sự đồng ý của cha mẹ mình trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ.

 

Điều 4: Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được xử lý một cách thích hợp theo chính sách bảo mật của công ty, được quy định riêng.

 

Điều 5: Nội dung của Dịch vụ

1    Một thành viên phải tuân theo các yêu cầu khảo sát và v.v., được gửi qua e-mail hoặc các ứng dụng, bằng cách truy cập các trang web được chỉ định, và trả lời các câu hỏi trên trang nói trên trên mạng internet.

2    Các cuộc khảo sát và các yêu cầu khác mà công ty gửi được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của một điều tra, do đó không đảm bảo rằng nó sẽ được gửi cho tất cả thành viên. Ngoài ra, ứng dụng này dựa trên một giới hạn về số lượng người, do đó không có sự đảm bảo về quyền trả lời một cuộc khảo sát hoặc các yêu cầu khác đối với mỗi thành viên đã nhận được một yêu cầu.

3    Công ty hoặc người vận hành nắm giữ bản quyền và các quyền khác đối với những thông tin mà công ty gửi và việc gửi không cấp quyền này cho thành viên. Thành viên không thể sử dụng các thông tin được gửi mà không được phép.

 

Điều 6: Điểm, giải thưởng v.v.

 1   Công ty sẽ cộng điểm cho thành viên đã trả lời khảo sát và các yêu cầu khác của dịch vụ theo số điểm, phương pháp gửi và thời hạn mà công ty đã xác định trên mỗi trang web khảo sát. Số điểm sẽ tuân theo các thông tin được đề cập trên mỗi trang web khảo sát.

2    Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những khó khăn liên quan đến việc cộng điểm. Công ty sẽ chỉ khắc phục các trường hợp điểm lẽ ra được cộng nhưng không được cộng hoặc một số điểm không chính xác được cộng, nếu công ty có thể xác nhận trường hợp đó là đúng; và trong bất kỳ các trường hợp khác công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

3    Công ty có thể trao giải thưởng cho thành viên đã trả lời các khảo sát bằng phương thức xổ số hoặc các phương thức khác. Thành viên phải tuân thủ phương pháp cộng, những người đủ điều kiện và nội dung v.v., mà công ty tự xác định.

4    Một thành viên có thể đổi điểm thành một giải thưởng mà công ty quy định theo số điểm, trên trang web đổi điểm mà công ty chỉ định.

5    Nếu công ty xác định rằng bất kỳ các hành vi nào của một cá nhân đoạt giải hoặc những thành viên khác đi ngược lại thỏa thuận này hoặc các chính sách khác, như nhập các thông tin đăng ký giả, thì thành viên đó sẽ không thể nhận được giải thưởng đó hay bất kỳ các giải thưởng khác. Nếu các hành vi này được xác định sau khi thành viên đã nhận được giải thưởng hoặc quà tặng, thành viên phải trả lại giải thưởng, hoặc quà tặng cho công ty.

6    Điểm cấp cho một thành viên sẽ hết hạn khi một thành viên không đăng nhập vào dịch vụ trong một năm.

 

Điều 7 (Hành vi cấm)

Khi sử dụng dịch vụ, thành viên bị cấm thực hiện các hành động dưới đây. Nếu những điều này bị vi phạm, công ty sẽ thực hiện các biện pháp xét thấy thích hợp như cấm sử dụng dịch vụ đối với thành viên.

(1)       Các hành vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của công ty hoặc một bên thứ ba

(2)       Các hành vi làm tổn hại đến danh tiếng hoặc sự tin cậy của công ty hoặc một bên thứ ba, phân biệt đối xử một cách bất công, bôi nhọ công ty hoặc một bên thứ ba.

(3)       Các hành vi xâm phạm hoặc có nguy cơ xâm phạm đến tài sản của công ty hoặc một bên thứ ba

(4)       Các hành vi gây thiệt hại kinh tế cho công ty hoặc một bên thứ ba

(5)       Bất kỳ các hành vi đe dọa công ty hoặc bên thứ ba

(6)      Thành viên đăng tải bất kỳ một trong các thông tin sau:

·      Thông tin có khả năng làm tổn hại đến các quyền hoặc tài sản của một bên thứ ba

·      Thông tin có hại hoặc gây ra thiệt hại về thể chất hoặc tâm lý đối với một bên thứ ba

·      Thông tin liên quan đến các hành vi bất hợp pháp, hoặc nguy hiểm, hoặc bất kỳ thông tin làm kích thích hoặc trợ giúp các hành vi này.

·      Thông tin với mục đích bất hợp pháp, gây thiệt hại, lạm dụng, phân biệt chủng tộc, vu khống, phỉ báng, nói xấu, lăng mạ, quấy rối, nổi loạn, hoặc bất an; hoặc bất kỳ thông tin nào có khả năng gây ra những điều này.

·      Thông tin không đúng sự thật hoặc biết là không tồn tại

·      Thông tin mà  thành viên không có quyền kiểm soát

·      Thông tin xâm phạm các quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền tài sản khác của một bên thứ ba, hoặc thông tin vi phạm lợi ích công cộng hoặc các quyền của một cá nhân.

·      Những hình ảnh, thông tin ở dạng bài viết liên quan đến tác phẩm khiêu dâm, tác phẩm khiêu dâm trẻ em, hoặc lạm dụng trẻ em

·      Các thông tin khác công ty xét thấy không phù hợp

(7)       Các hành vi xâm phạm trật tự công cộng hoặc các quy chuẩn thông thường về lịch sự.

(8)       Những câu trả lời không đúng hoặc ngược với sự thật.

(9)       Việc đăng ký nhiều lần của cùng một người và việc chia sẻ hoặc chuyển giao ID nhận diện và/hoặc các mật khẩu.

(10)     Các hành vi khác ngoài các hành vi kể trên mà công ty cho là không phù hợp.

 

Điều 8: Hủy bỏ

1   Công ty có thể ngay lập tức cấm một thành viên không được sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo trước nếu thành viên bất kỳ một điều trong những điều dưới đây. Ngoài ra, công ty sẽ không ngần ngại yêu cầu bồi thường thiệt hại từ phía thành viên:

(1)   Vi phạm thỏa thuận này.

(2)   Khi một người sử dụng bị đình chỉ thanh toán vì phát hành một hoá đơn xấu, một séc xấu và v.v.

(3)   Nhận được một tuyên bố tạm thời tịch thu, tịch thu, một lệnh cấm tạm thời, hoặc một cuộc đấu giá.

(4)   Một thành viên nhận được một tuyên bố phá sản, phục hồi năng lực hành vi dân sự, cải tạo, thanh toán các khoản nợ đặc biệt v.v., hoặc trường hợp thành viên tự nộp hồ sơ tuyên bố các tình trạng nêu trên.

(5)   Tình trạng kinh doanh hoặc tài sản của thành viên bị hoặc có khả năng cao bị xuống cấp, giảm giá trị.

(6)   Bất kỳ trường hợp khác của sự mất lòng tin, liên quan đến các mục trong danh sách này.

2    Khi công ty cấm một thành viên dựa trên điều này, việc sử dụng dịch vụ của thành viên sẽ kết thúc vào ngày thành viên nhận được thông báo của lệnh cấm.

3    Công ty sẽ không đánh mất các quyền của mình đối với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại từ một thành viên ngay cả sau khi thành viên đó bị cấm dựa trên điều này, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại mà thành viên bị tố cáo.

4    Nếu thành viên muốn chấm dứt sử dụng dịch vụ, thành viên phải tuân theo các thủ tục mà công ty chỉ định. Thành viên sẽ được chấp thuận để chấm dứt sử dụng dịch vụ khi thành viên đã hoàn thành các thủ tục để làm như vậy.

5    Thành viên sẽ mất tất cả các điểm và các quyền liên quan đến dịch vụ một khi thành viên đã chấm dứt sử dụng dịch vụ và thành viên sẽ không có quyền tính phí hoặc yêu cầu bất cứ điều gì từ công ty.

 

Điều 9: Khước từ quyền khiếu kiện

1    Công ty sẽ không liên quan hoặc chịu trách nhiệm đối với các sự cố máy tính của thành viên.

2  Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do việc thay đổi nội dung dịch vụ, gián đoạn dịch vụ, hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ một thời gian.

3  Công ty không chịu trách nhiệm đối với tính pháp lý, đạo đức, tin cậy, hoặc chính xác của trang web liên kết từ các trang web của dịch vụ.

4    Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường cho một thành viên đã bị thiệt hại một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vì sử dụng dịch vụ.

5  Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất về cơ hội hay kết thúc việc kinh doanh, hoặc bất kỳ các thiệt hại nào khác (bao gồm thiệt hại trực tiếp và thiệt hại về lợi nhuận) của các bên thứ ba khác với thành viên, ngay cả khi các khả năng có thể thiệt hại đã được thông báo trước.

6    Các quy định nêu tại điều 5 cho đến điều phía trên của điều này sẽ không áp dụng nếu công ty cố ý, sơ sót hoặc nếu hợp đồng rơi vào đối tượng tiêu dùng trong Đạo luật Hợp đồng Tiêu dùng.

7  Giới hạn trên của số tiền mà công ty phải trả là số tiền mà bên của hợp đồng thanh toán cho công ty cho dịch vụ, trong trường hợp công ty chịu trách nhiệm chi trả bất kỳ các khoản bồi thường nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

8  Công ty sẽ không gây trở ngại hoặc làm thiệt hại cho thành viên đã gây thiệt hại đối với hoặc đã bắt đầu tranh chấp với một bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, trong trường hợp này, thành viên phải trả các khoản bồi thường cho các thiệt hại hoặc phải giải quyết tranh chấp đó.

9  Thành viên sẽ trả các khoản bồi thường cho công ty (bao gồm cả án phí và chi phí pháp lý) bằng chi phí và trách nhiệm của thành viên, trong trường hợp thành viên gây thiệt hại cho công ty liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

 

Điều 10: Nghĩa vụ bảo mật

1    Thành viên và công ty không thể đăng tải hoặc tiết lộ, cho các bên thứ ba khác, bất kỳ thông tin công nghệ, kinh doanh, hoặc bất kỳ thông tin hoạt động khác mà bên kia đã cung cấp (từ đây trở đi gọi là "thông tin bí mật") để hoàn thành nhiệm vụ đang thực hiện. Tuy nhiên, các thông tin được liệt kê dưới đây không được áp dụng:

(1) Thông tin rằng một người đã sở hữu mà không vi phạm nghĩa vụ bảo mật.

(2) Thông tin mà một người có được từ một bên thứ ba một cách hợp pháp và không vi phạm nghĩa vụ bảo mật.

(3) Thông tin không bị ảnh hưởng bởi thông tin từ bên kia, và là một điều do một người tự phát triển nên.

(4) Thông tin mà không vi phạm thỏa thuận này, và được biết rõ bất kể thời điểm nhận được thông tin.

2    Người nhận được thông tin bí mật nên có những biện pháp cần thiết để quản lý thông tin đó, và phải nhận được một lá thư đồng ý của bên kia, bên đã cung cấp các thông tin trong trường hợp tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.

3    Thành viên và công ty chỉ nên sử dụng các thông tin bí mật được cung cấp từ bên kia tại đoạn thứ hai để sử dụng trong phạm vi của thỏa thuận này, và nếu cần sao chép hoặc sửa đổi, cần có thư đồng ý trước từ người cung cấp thông tin.

4    Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả sau khi thành viên chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

 

Điều 11: Cấm chuyển giao quyền

1    Thành viên không thể chuyển nhượng bất kỳ tình trạng, các quyền, hoặc các nghĩa vụ dựa trên thỏa thuận này, trừ khi có thư chấp thuận trước của công ty.

2    Công ty có thể, theo quyết định của riêng mình, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ cho một bên thứ ba, trong trường hợp đó tất cả các quyền của người dùng liên quan đến dịch vụ thuộc phần chuyển nhượng sẽ được chuyển cho bên nhận chuyển nhượng.

 

Điều 12: Tách

Ngay cả khi một phần của các điều trong thỏa thuận này bị trở nên không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được do Đạo luật Hợp đồng tiêu dùng hoặc bất kỳ luật, pháp lệnh khác, phần còn lại của thoả thuận mà không bị trở nên không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được sẽ tiếp tục có hiệu lực.

 

Điều 13

Tính hiệu lực, việc diễn giải và thực hiện của thỏa thuận này sẽ được dựa trên Luật Nhật Bản, và sẽ được diễn giải theo Luật Nhật Bản.

 

Điều 14

Nếu một vụ kiện được thực hiện giữa một thành viên và công ty, Toà án Quận Tokyo sẽ là tòa án duy nhất có thẩm quyền xét xử.

Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Đóng